1. Generell information

Sympa (”vi”) värnar om din personliga integritet och förbinder sig till att försäkra att dina personuppgifter samlas in och behandlas på ett säkert och transparent sätt. Denna integritetspolicy beskriver tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om besökarna på denna webbsida (“du”). I denna policy hittar du information om vilken typ av personuppgifter vi mottar och samlar in via denna webbplats och hur vi behandlar dessa uppgifter.

Genom att använda vår sida, accepterar du de förfaranden som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi behåller oss rätten att uppdatera denna policy vid nödvändiga tillfällen, t.ex. om lagstiftning gällande dataskydd förändras. Vi kommer att kommunicera om eventuella förändringar på ett sätt som är rimligt för att nå våra användare. Denna integritetspolicy har senast uppdaterats 7 maj 2021.

2. Registeransvarig och dataskyddsombud

Dataskyddsombud (Data Protection Officer): [email protected]

3. Personuppgifter som samlas in och behandlas

Vi samlar automatiskt in information om dina aktiviteter på vår webbsida. Detta inkluderar:

 • information om hur du använder vår webbsida och vårt innehåll, t.ex. då du laddar ner material
 • teknisk information din webbläsare ger oss, t.ex. IP-adress, typ av webbläsare, webbläsarens systemversion, hur du kommit till vår webbsida och visningshistorik från videor.
 • cookies och information relaterade till cookies (mer information under punkt 10).

Om du frivilligt fyller i ett formulär på vår webbsida samlar vi även in och behandlar följande personuppgifter:

 • ditt namn
 • dina kontaktuppgifter: e-post och telefonnummer
 • företaget eller organisationen du representerar samt din titel eller roll på företaget ifråga

4. Ändamål för insamling av dina personuppgifter

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för olika ändamål, som grundar sig i ett befogat intresse att på bästa sätt kunna betjäna dig som besökare på våra webbsidor.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna:

 • behandla och besvara dina frågor och förfrågningar
 • presentera innehållet på vår webbplats på ett sätt som bäst lämpar sig för din enhet
 • övervaka användningen av vår webbplats och att förbättra sidans funktionalitet och användarupplevelsen
 • övervaka effektiviteten av våra sälj- och marknadsföringskampanjer
 • erbjuda dig våra tjänster och marknadsföra dem, lagenligt
 • förbättra vår kundkommunikation och identifiera potentiella kunder

Vi behandlar inte dina personuppgifter för andra ändamål utöver de som anges i denna integritetspolicy.

5. Överföring av dina personuppgifter till tredje part

Dina personuppgifter kan överföras till våra samarbetspartners som levererar sälj- och marknadsföringstjänster. Våra samarbetspartners behandlar dina personuppgifter endast för de ändamål som anges i denna integritetspolcity. Vi säkerställer alltid att våra partners inte använder de personuppgifter vi förser dem för andra ändamål.

6. Överföring av dina personuppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I vissa fall överför vi dina personuppgifter utanför Europeiska unionen eller det europeiska ekonomiska området i enlighet med lagstiftningen om dataskydd till följande operatörer: Hubspot Inc., Google Inc., Livestorm SAS, Zapier och Vidyard.

I alla situationer överför vi dina personuppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast utifrån en av de lagliga skälen som nämns nedan:

 • EU-kommissionen har beslutat att mottagarlandet i fråga säkerställer en tillräcklig skyddsnivå.
 • Vi har fastställt lämpliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter genom att använda de standardiserade dataskyddsklausuler som godkänts av kommissionen. Du ska då ha rätt att erhålla en kopia av sådana standardklausuler genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs i avsnittet “Kontaktinformation”.

eller

 • Du har uttryckt ditt samtycke till överföring av dina personuppgifter eller annan laglig grund för överföring av dina personuppgifter utanför EU eller EES.

7. Principer för lagring av dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter under den tid som krävs för de behandlingsändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer under alla omständigheter att ta bort dina personuppgifter senast två år efter samlingen av personuppgifter om orsak för fortsatt lagring inte finns. Dina personuppgifter kan behållas längre ifall gällande lagstiftning eller våra avtalsförpliktelser mot tredje part kräver en längre lagringstid.

8. Dina rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

Som registrerad användare har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Du kan ge oss kanalspecifika godkännanden och förbud mot direktmarknadsföring, t.ex. förbjuda marknadsföringsmeddelanden som skickas via e-post, men tillåta marknadsföringsmeddelanden som skickas via post.

Dessutom har du rätt till, enligt gällande lagstiftning om dataskydd, att när som helst:

 • bli informerad om behandlingen av dina personuppgifter
 • få tillgång till data som gäller dig och granska dina personuppgifter vi behandlar
 • kräva korrigering eller radering av föråldrade eller felaktiga personuppgifter
 • återkalla ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter i den utsträckning behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke
 • motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter i den utsträckning där behandlingen av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse
 • få dina personuppgifter i maskinläsbart format och skicka dessa till en annan registeransvarig, förutsatt att du själv gett oss sådana uppgifter, att vi behandlat personuppgifterna på ditt samtycke och behandlingen av personuppgifter utförs av automatiserade medel
 • begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Du ska presentera din begäran om att utöva någon av ovan nämnda rättigheter på det sätt som beskrivs i avsnittet kontaktinformation. Vi kan be dig att presentera din förfråga skriftligen och att verifiera din identitet innan du behandlar begäran. Vi kan vägra att uppfylla din förfrågan av skäl som anges i tillämplig lagstiftning om dataskydd.

Om du återkallar ditt samtycke, kommer det inte att påverka lagenligheten av behandlingen på grundval av samtycke innan den återkallas. Mer info om hur du kan återkalla ditt samtycke finns i avsnittet kontaktuppgifter nedan. Den enda effekten av att ditt samtycke återkallas är att vi inte kommer att kunna skicka direktmarknadsföring till dig.

Du har också rätt att skicka in ett klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten eller hos den övervakande myndigheten i EU-medlemsstaten om ditt hemvist eller arbetsort, om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter i enlighet med gällande regler lagstiftning om dataskydd.

9. Principer för datasäkerhet

Vi respekterar din integritet och tar dataskydd på allvar. Materiellt material som innehåller personuppgifter förvaras i ett låst utrymme som endast utsedda personer har tillgång till. Personuppgifter som bearbetas digitalt skyddas och lagras i vårt informationssystem tillgängligt för personer som behöver dem i sitt arbete. Sådana personer har personliga användaruppgifter och lösenord.

10. Information om cookies annan teknik

En “cookie” är en vanlig liten textfil som webbläsaren installerar på din dator eller annan enhet när du besöker en webbplats. Webbläsaren skickar information om ditt besök tillbaka till webbplatsen när du besöker den igen. Alla samtida webbplatser använder cookies för att ge dig en mer personlig användarupplevelse.

Varje kaka är separat installerad på varje terminal du använder och cookies kan endast läsas av servern som installerade kakan. Eftersom kakan är bunden till webbläsaren och inte kan distribueras mellan separata webbläsare eller enheter i allmänhet (såvida inte en webbläsare, plugin eller annan applikation tillåter detta separat) är dina val som gäller hantering av cookies endast tillämpliga på varje separat webbläsare. En cookie kan inte styra programvara, och den kan inte användas som ett medium för virus eller annan skadlig kod eller att skada din terminal av filer. En enda användare kan inte identifieras enbart genom användning av cookies eller liknande teknik.

Vi använder Google Analytics på vår webbplats för att analysera hur användarna använder webbplatsen. Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google Inc. (“Google”) som fungerar med hjälp av cookies. Observera att Googles användarvillkor tillämpas på cookies installerade av Google. Mer information om Googles villkor finns på https://www.google.com/policies/pri-vacy/partners/. Du kan förhindra användningen av Google Analytics på din enhet genom att kontakta oss i enlighet med avsnitt 14 nedan. Observera att om du bestämmer dig för att förhindra användningen av Google Analytics, kan det påverka din användning av webbplatsen och hindra funktionen av dess egenskaper och funktioner.

11. Kontaktinformation

Alla förfrågningar om ovan nämnda rättigheter, frågor om denna integritetspolicy och andra frågor kan riktas via e-post till vårt dataskyddsombud , [email protected]

Om du inte vill att vi kontaktar dig direkt, kan du avregistrera dig genom en länk som finns i varje mejl vi skickar ut i marknadsföringssyfte.