Johdanto – osaamisen johtamisen perusteet

Osaamisen johtaminen on prosessi, jota useimmat HR-ammattilaiset arvostavat nykypäivänä. Toisaalta voi olla vaikeaa toteuttaa oikeita käytäntöjä, sillä se kaipaa usein jäsenneltyä strategiaa, joilla saa kaiken hyödyn osaajien johtamisen tarjoamista lukuisista mahdollisuuksista.

Organisaation ammattitaitoiset työntekijät ovat arvokkain kilpailuetu, joka erottaa organisaation kilpailijoista. Kunnollisen strategian avulla voidaan luoda prosesseja, joilla varmistetaan, että saatavissa ovat oikeat osaajat nyt ja tulevaisuudessa.

Yritykset, jotka eivät ole kehittäneet osaamisen johtamisstrategiaansa niin paljon kuin olisivat voineet, joutuvat usein vaikeuksiin yrittäessään rekrytoida osaavimpia työntekijöitä, niiden työntekijöiden vaihtuvuus on suurempaa ja tuottavuus alhaisempi.

Organisaation ammattitaitoiset työntekijät ovat arvokkain kilpailuetu, joka erottaa organisaation kilpailijoista.

Oppaamme auttaa sinua hallitsemaan osaamisen johtamisstrategiaasi, etsitpä sitten keinoja parantaa rekrytointiesi tuloksia tai uusia ideoita työntekijöidesi ammattitaidon kehityksen hallintaan. Voit lukea koko oppaan, siirtyä suoraan kiinnostavaan aiheeseen tai vain saada siitä inspiraatiota omiin lisäselvityksiin – toivomme, että opas on sinulle avuksi!

1. Mitä on osaamisen johtaminen?

Osaamisen johtaminen on yleistermi, joka kattaa kaikki organisaation työntekijöihin liittyvät toiminnot ja jota voidaan käyttää taitojen kartoittamiseen, valmiuksien kehittämiseen ja tuottavuuden edistämiseen. Se voidaan nähdä kattavana kehyksenä ja strategisena sitoumuksena, joka sisältää paljon erilaisia HR-prosesseja, -ratkaisuja ja -käytäntöjä. Lyhyesti sanottuna se on jatkuva prosessi, joka vaatii jatkuvaa huomiota ja kehitystä.

Osaamisen johtaminen koostuu neljästä avainalueesta: työntekijöiden houkuttelemisesta ja kehittämisestä sekä heidän motivoimisestaan ja pitämisestään yrityksen palveluksessa. Toisin sanoen kyse on panostamisesta parhaiden mahdollisten ihmisten palkkaamiseen ja pitämiseen. Oikea ammattitaito on avain organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamiseen – oli kyse sitten tuottavuudesta, asiakastyytyväisyydestä, kasvusta tai niistä kaikista.

Jokaisella organisaation jäsenellä on oma osuutensa prosessissa, mutta esihenkilöt ja HR ovat ratkaisevan tärkeitä laadittaessa perustaa toimivalle osaamisen johtamisprosessille. He varmistavat työntekijöiden motivaation ja sitoutumisen yritykseen osallistumalla aktiivisesti keskusteluun osaamisen johtamisstrategiasta ja sen kehittämisestä.

Osaamisen johtaminen pähkinänkuoressa
Huippuammattilaisten houkutteleminen, kehittäminen, motivointi ja pitäminen liiketoiminnan tuloksen parantamiseksi.

Osa haasteista, jotka pitävät HR-ammattilaiset kiireisinä, on melko helposti ratkaistavissa hyvällä strategialla. Mitä meidän pitäisi tehdä houkutellaksemme parhaat työntekijät organisaatioomme? Miten voimme luoda parhaan mahdollisen hakijakokemuksen? Miten motivoimme ammattilaisia, kun olemme saaneet heidät organisaatioon? Miten saamme ihmiset pysymään kiinnostuneina omasta kehityksestään, tiimistään ja koko organisaatiosta? Esimerkiksi tällaisia kysymyksiä voidaan tukea osaamisen johtamisella.

Järjestelmällisesti käytettynä hyvä strategia auttaa työntekijöitä hyödyntämään koko potentiaalinsa – mikä luonnollisesti auttaa myös organisaatiota saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

2. Nopea katsaus terminologiaan

Kuten olemme todenneet, osaamisen johtaminen on laaja strategia, joka sisältää kaikki työntekijöiden palkkaamiseen, pitämiseen ja kehittämiseen liittyvät prosessit ja järjestelmät. Yleisterminä se usein kytkeytyy moniin toisiinsa liittyviin termeihin, kuten osaamisen kehittämiseen, työntekijöiden suorituksen johtamiseen ja osaamisen hallintaan.

Kaikki edellä mainitut termit koskevat organisaation työntekijöitä, mutta ne edustavat hieman eri osia kokonaisuudesta. Miten kaikki siis liittyy toisiinsa?

Osaamisen johtamisen ja osaamisen kehittämisen välinen ero

Termejä osaamisen johtaminen ja osaamisen kehittäminen käytetään usein kuin ne tarkoittaisivat samaa asiaa, vaikka osaamisen johtaminen on laajempi käsite, joka sisältää osaamisen kehittämisen.

Osaamisen kehittäminen on strategia, jossa keskitytään erityisesti työntekijöiden taitojen ja osaamisen kehittämiseen. Se viittaa jatkuvaan oppimiseen ja koulutusmahdollisuuksiin – ei vain virallisiin koulutusohjelmiin, vaan myös oppimiseen kollegoilta töitä tehdessä.

Osaamisen yleisen johtamisstrategian mukaisen osaamisen kehittämisprosessin tarkoituksena on edistää organisaation tuottavuutta ja tehokkuutta. Kun varmistetaan, että työntekijöillä on oikeat taidot työnsä tekemiseen, pitkällä aikavälillä koko yritys hyötyy saavutetusta tehokkuudesta. Siten varmistetaan myös, että työntekijät ovat motivoituneita ja sitoutuneita, koska he pystyvät kehittämään asiantuntemustaan omien ammatillisten tavoitteidensa mukaisesti.

Osaamisen kehittäminen pähkinänkuoressa
Jatkuvaa oppimista, kouluttautumistaja mahdollisuuksia ammatilliseen kehitykseen.

Useimmat ihmiset listaavat kehitys-, oppimis- ja uralla etenemisen mahdollisuudet tärkeimmiksi motivointitekijöiksi työssä. Työympäristö, joka kannustaa oppimiseen ja auttaa työntekijöitä saavuttamaan täyden potentiaalinsa, pitää työntekijät tyytyväisinä ja sitoutuneina. Siksi osaamisen kehittäminen on tärkeä osa osaamisen johtamista.

Entä suorituksen johtaminen?

Suorituksen johtaminen on toinen tärkeä osa osaamisen johtamista. Se kuvaa työntekijöiden suorituksen järjestelmällistä mittaamista ja kehittämistä koko sen ajan, kun he työskentelevät organisaatiossa. Suorituksen johtamisjärjestelmät selventävät työntekijöille sitä, mitä heiltä odotetaan ja miten he voivat jatkaa suorituksensa kehittämistä.

Suorituksen johtaminen pähkinänkuoressa
Työntekijöiden suorituksen järjestelmällinen mittaaminen ja kehittäminen koko sen ajan, kun he työskentelevät organisaatiossa.

Yleisiä tapoja mitata työntekijöiden suoritusta ovat kehityskeskustelut, itsearvioinnit ja muut palauteprosessit sekä mittaustyökalut ja lomakkeet.

Työntekijöiden suorituksen johtaminen on enemmän kuin vain osiensa summa. Onnistunut työntekijöiden suorituksen johtaminen edellyttää työntekijöiden suorituksen järjestelmällistä seurantaa ja parantamista sekä sellaisen työympäristön luomista ja tukemista, jossa ihmiset voivat kehittyä jatkuvan oppimisen kautta.

Sen lisäksi, että tuloksena on jokaisen työntekijän suorituksen tukeminen, hyvin jäsennelty suorituksen johtamisprosessi lisää myös työntekijöiden pysyvyyttä.

Mitä sitten on osaamisen hallinta?

Osaamisen johtamiseen kuuluu myös osaamisen hallinta, jolla tarkoitetaan sellaisen osaamisen tunnistamista ja optimointia, jota organisaatio tarvitsee tavoitteidensa saavuttamiseksi. Käytännössä se on prosessi, jossa luetteloidaan, hallitaan ja kehitetään työntekijöiden taitoja ja luodaan osaamisarkkitehtuuri. Pohjimmiltaan osaamisen hallinnan tarkoituksena on varmistaa, että organisaatiossa on oikeat ihmiset, joilla on oikeat taidot tarvittaviin työtehtäviin.

Osaamisen hallinnan määritelmä
Organisaation tavoitteiden saavuttamisessa tarvittavan osaamisen tunnistaminen ja optimointi.

Osaamisen hallinta antaa selkeän käsityksen organisaatiossa tarvittavasta osaamisesta. Toisin kuin osaamisen kehittäminen ja suorituksen johtaminen, joissa on pääasiassa kyse nykyisten työntekijöiden pitämisestä edellä kuvatulla tavalla, osaamisen hallinta vaikuttaa myös palkkaamiseen ja rekrytointiin.

Se auttaa esimerkiksi tarkkojen tehtävänkuvien ja työpaikkailmoitusten laatimisessa. Lisäksi se auttaa selventämään liiketoiminnan menestykseen tarvittavaa osaamista nyt ja tulevaisuudessa.

3. Osaamisen johtamisen merkitys organisaatiossa

Kuinka tärkeää osaamisen johtaminen oikeastaan on? HR-ammattilaisena olet epäilemättä tietoinen siitä, miten positiivinen vaikutus hyvällä johtamisella voi olla tai on jo organisaatioosi. Osaamisen johtamisstrategiaan panostamisen tärkeimmät hyödyt kerrotaan alla. Niiden avulla voit kehittää aloitteita yrityksessäsi tai vakuuttaa muut strategian tärkeydestä.

Osaamisen johtamisstrategian keskeisimmät hyödyt

Parempi rekrytointiprosessi ja vahvempi työnantajabrändi

 • Useimmat työnhakijat tutustuvat organisaation maineeseen ennen hakemista. Oikealla strategialla ja prosesseilla on myönteinen vaikutus työnantajabrändiin, ja ne auttavat houkuttelemaan hakijoita.
 • Huolella harkittu strategia vaikuttaa myös muulla tavoin ja parantaa hakijaviestintää koko rekrytointiprosessissa jättäen positiivisen vaikutelman kaikissa vaiheissa.
 • Strategiasta viestiminen auttaa hakijoita näkemään ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet organisaatiossa.
 • Strategia helpottaa rekrytointiprosesseja, oli sitten kyseessä täysin uusi työntekijä tai joku organisaation sisältä palkattava henkilö.

Sujuvampi ja nopeampi perehdytys

 • Sovitut käytännöt auttavat ihmisiä sopeutumaan uusiin työtehtäviinsä ja varmistavat tehtävien yhdenmukaisuuden yrityksen tavoitteiden ja strategioiden kanssa.
 • Sujuvan perehdytyksen ansiosta uusista työntekijöistä tulee nopeammin tiimiensä tuottavia jäseniä.
 • Hyvin toimivat perehdytysohjelmat lisäävät työntekijöiden yrityksessä pysymistä ja parantavat työntekijöiden suoritusta yleisesti.

Tyytyväiset työntekijät ja pienempi vaihtuvuus

 • Oikea osaamisen johtamisstrategia lisää organisaation avoimuutta, yhteistyötä ja tuottavuutta sekä auttaa rakentamaan kannustavan ja sitouttavan yrityskulttuurin.
 • Mahdollisuus kehittyä on vahva motivoija ja usein syy sitoutua työhön. Se auttaa työntekijöitä kasvamaan ja vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta.
 • Kehittymisohjelmat auttavat työntekijöitä rakentamaan urapolkua organisaation sisällä, mikä puolestaan auttaa yritystä tunnistamaan parhaat sisäiset hakijat avoimiin työpaikkoihin tai perustamaan tarvittaessa uusia tehtäviä.
 • Tämä auttaa lisäämään motivaatiota ja saa työntekijät kiinnostumaan yrityksestä. Tyytyväiset työntekijät ovat sitoutuneempia yritykseen ja levittävät motivaatiota ja innostusta ympärillään oleville.

4. Onnistuneen osaamisen johtamisstrategian luominen

Oikeanlaisen osaamisen johtamisstrategian avulla työntekijät suoriutuvat paremmin, ovat tyytyväisempiä ja auttavat organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Kuulostaa yksinkertaiselta, vai mitä? Menestyäksesi tarvitset kuitenkin ponnisteluillesi kunnon strategian, joka yhteensovittaa osaamisen johtamisen yrityksesi yleiseen strategiaan ja tavoitteisiin, määrittelee johtamisen kriteerit ja edistää kasvua.

Strategian ei tarvitse olla kovin monimutkainen. Se on toimintasuunnitelma prosessien toteuttamiseksi käytännössä, jolloin HR ja tiimiesihenkilöt voivat seurata johdonmukaista polkua kohti tehokasta osaamisen johtamista. Kun osaamisen johtamisstrategia on linjassa yrityksesi yleisen strategian kanssa, olet jo päässyt pitkälle. Joskus riittää, että vastaa näihin kolmeen kysymykseen: kenet minun on palkattava, miten palkkaan heidät ja miten kehitän heitä ja pidän heidät organisaatiossa?

Osaamisen johtamisstrategian luominen ja käyttöönotto

Ei ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa laatia strategia. Tosin, jos aloitat käyttämällä alla lueteltuja vinkkejä, onnistuminen on todennäköisempää.

 • Päätä, mihin alueisiin haluat keskittyä. Priorisointi on tärkeää.
 • Etsi oikeat työkalut ja lähestymistavat osaamisen johtamiskäytännöillesi.
 • Kartoita taidot, joita tarvitaan osaamisen johtamisstrategian käyttöönotossa.
 • Löydä kilpailuetusi työnantajana, jotta organisaatiosi erottuu kilpailijoista.
 • Määrittele ja aseta mitattavissa olevia tavoitteita, jotta voit seurata strategian onnistumista.
 • Mittaa ja paranna havaintojesi perusteella. Oikean HR-järjestelmän valitseminen on tärkeää osaamisen johtamisstrategian menestyksen mittaamiseksi.

Tiimiesimiesten ja työntekijöiden ottaminen mukaan strategian luomiseen, palautteen kerääminen varhaisessa vaiheessa ja strategian seuraamisen opettaminen auttavat ihmisiä sitoutumaan suunnitelmiisi. Ajattele strategiaasi elävänä työkaluna ja muista tarkastella sekä onnistumisia että epäonnistumisia.

Strategian tutuksi tekemistä edistää sen visualisointi diaksi tai julisteeksi, jossa luetellaan työntekijän työsuhteen jokaisen vaiheen tärkeimmät työkalut tai toimet. Se auttaa ottamaan käyttöön osaamisen johtamisstrategian koko organisaatiossa, koska se tarjoaa yhteisen kielen tehokkaaseen ja sujuvaan viestintään sidosryhmien välillä.

5. Toteutus käytännössä: osaamisen johtamisprosessien luominen

Olemassa oleva strategia on hieno juttu, mutta on myös varmistettava, että strategia otetaan oikeasti käyttöön. Miten luot voittoisan kaavan, jolla strategiaa toteutetaan johdonmukaisesti?

Osaamisen johtamismalli

Osaamisen johtamismalli on organisaation kaava sille, miten osaamisen johtaminen toteutetaan johdonmukaisesti koko organisaatiossa. Jokainen yksilö ja jokainen organisaatio on ainutlaatuinen. Siksi sinun tulisi löytää ja kehittää omassa organisaatiossasi parhaiten toimiva malli, jolla varmistat organisaation olevan oikealla tiellä.

Osaamisen johtamisessa on kuitenkin muutamia keskeisiä alueita, jotka sisältyvät toimivimpiin osaamisen johtamismalleihin.

Four example areas of a talent management model

Tunnista: houkuttele ja valitse oikeat hakijat
Pidä: sitouta, motivoi ja palkitse
Kehitä: tee osaamisesta entistä arvokkaampaa
Arvioi: mittaa ja seuraa suorituskykymittareita ja muita mittareita

Luettele jokaisen alueen osalta kaikki erityiset toimet, joihin organisaatiossa pitäisi ryhtyä. Mitä meidän pitäisi tehdä houkutellaksemme parhaat työntekijät organisaatioomme? Miten voimme luoda parhaan mahdollisen hakijakokemuksen? Miten motivoimme ammattilaisia, kun olemme saaneet heidät organisaatioon? Miten saamme ihmiset pysymään kiinnostuneina omasta kehityksestään, tiimistään ja koko organisaatiosta? Nämä ovat esimerkkejä mallisi tukemista kysymyksistä.

Vaiheittainen osaamisen johtamisprosessi

Aivan kuten osaamisen johtamismalli, myös johtamisprosessi näyttää erilaiselta eri organisaatioissa. Jokaisen organisaation on löydettävä strategiansa perusteella oikeat prosessit. Alla on kuitenkin joitain konkreettisia esimerkkejä prosesseista, jotka kannattaa sisällyttää osaamisen johtamisstrategiaan.

Työnantajabrändisi strategia. Haluat olla houkutteleva työnantaja, tähän perustuvat kaikki seuraavat vaiheet. Vahva brändi houkuttelee markkinoiden parhaat hakijat ja antaa organisaatiollesi mahdollisuuden kasvaa vahvaksi ja erottua kilpailijoista.

Määrittele työn kriteerit. Pohdi huolellisesti keskeisiä edellytyksiä, joita tarvitaan kuhunkin työtehtävään kokonaisstrategian tukemiseksi. Osaamisen hallinta on hyödyllinen tapa luetteloida, hallita ja kehittää työntekijöiden taitoja. Osaamisen hallinnan avulla saat selkeän käsityksen organisaatiossasi tarvittavista taidoista, ja sinulla on oikeat ihmiset oikeassa paikassa.

Houkuttele hakijoita. Etsi työpaikkailmoitukselle oikea paikka ja varmista, että ajankohta sille on oikea. Hakijoiden houkuttelemisen lisäksi tähän vaiheeseen kuuluu usein myös scouting tai headhunting. Ne tarkoittavat hakijoiden aktiivista hankkimista ottamalla yhteyttä potentiaalisiin henkilöihin, jotka eivät aktiivisesti etsi uusia työmahdollisuuksia.

Valitse oikea työntekijä. Haastatteluja, testejä, arviointeja, suosittelijoiden tarkistuksia – työkaluja on runsaasti. Muista käyttää saatavilla olevia HR-tietoja tehdäksesi päätöksiä, jotka tukevat nykyistä osaamisen hallintastrategiaa.

Perehdytysohjelma. Vaiheittaiset ohjelmat tekevät perehdyttämisestä sujuvaa, saavat uudet työntekijät sisäistämään yrityksen tavoitteet ja tekevät heistä tiimin tuottavia jäseniä nopeasti. Onnistuneiden perehdytysohjelmien myötä ihmiset myös tuntevat itsensä tervetulleemmiksi, mikä tekee heistä sitoutuneita ja motivoituneita, mikä puolestaan lisää todennäköisyyttä, että he jäävät yritykseen pitkäksi aikaa.

Oppiminen ja kehittyminen. Oppiminen antaa työntekijöille mahdollisuuden suoriutua paremmin, mikä auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa ja pitämään työntekijät motivoituneina. Panosta jatkuvaan oppimiseen ja kehittymisohjelmiin, jotka sisältävät sekä muodollista oppimista että työssäoppimista.

Palkka. Palkka on merkittävä tekijä, joka kannustaa työntekijöitä hyviin suorituksiin ja pysymään yrityksessä. Oikea palkkataso ja luontoisedut ovat edelleen yksi työntekijöiden ensisijaisista motivoijista. Palkkakäytäntöjen läpikäyminen auttaa asettamaan selkeän ja läpinäkyvän palkkamallin.

Sitouttaminen ja kulttuurin rakentaminen. Yrityskulttuuria on vaikea kuvailla ja vielä vaikeampi luoda. Johda esimerkillä ja edistä tapoja, jotka tuovat organisaation lähemmäksi suorituskykyistä, voimaannuttavaa työkulttuuria.

Suorituksen mittaus. Suorituksen johtamisen tavoitteena on mitata ja parantaa työntekijöiden suorituskykyä ja tehdä heistä mahdollisimman arvokkaita. Suorituksen johtaminen tarjoaa ihmisille oikeat työkalut koko heidän työuransa ajan, jotta he voivat kehittää taitojaan ja saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Ylentäminen ja seuraajasuunnittelu. On tärkeää tunnistaa ja ylentää ihmiset, jotka tuovat lisäarvoa, kun heille annetaan enemmän vastuuta. Seuraajasuunnittelu on osa tätä. Sinulla on oltava ihmisiä, jotka ovat valmiita ottamaan tärkeimmät vastuut tarvittaessa.

Yrityksessä pitäminen. Kun kaikki muut vaiheet on tehty oikein, työntekijän pysyminen yrityksessä on niiden lopputulos. Myös työntekijöiden vaihtuvuusennusteet ja muut tilastolliset mallit ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Ole aina selvillä työntekijöiden vaihtuvuusluvuista, jotta pystyt selvittämään, mitkä seikat saavat ihmiset lähtemään, ja voit suunnitella toimia pysyvyysasteen parantamiseksi.

Opi työsuhteiden päättymisistä. Jotkin työsuhteiden päättymiset eivät ole toivottavia, toiset taas ovat. Varmaa on kuitenkin se, että niitä tapahtuu. Yritä oppia työsuhteiden päättymisistä lähtöhaastattelujen avulla, jotta yrityksesi voi kehittyä tulevaisuudessa. Työsuhteiden päättymisistä opiksi ottaminen on tärkeä osa pitämisen hallintaa.

Lopuksi

Yritys muodostuu ihmisistä, ja osaamisen johtaminen on tärkein työkalu parhaiden mahdollisten työntekijöiden saamiseksi ja pitämiseksi. Toivomme, että tämä opas auttaa sinua aloittamaan osaamisen johtamisstrategian laatimisen tai auttaa tunnistamaan, mitkä osat nykyisestä strategiassasi tarvitsevat kehittämistä.

Toimivien osaamisen johtamiskäytäntöjen avulla organisaatiosi työntekijät menestyvät ja ovat motivoituneempia tulevaisuudessa, jolloin huippuosaajien pitäminen yrityksessä on tärkeämpää kuin koskaan. Toivotamme sinulle onnea!