Skapa en stark företagskultur genom medarbetarupplevelser

Företagskulturen kan ha en stor positiv – eller negativ – påverkan på företagets resultat.

Simon Sinek sade ”Kunderna kommer aldrig att älska ett företag om inte de anställda älskar det först”. Det säger någonting om hur viktigt det är att medarbetarna trivs på jobbet och finner det meningsfullt. Och allt börjar med företagskulturen.

Kulturen styr hur människor agerar på alla nivåer i verksamheten, från dagliga samtal till kristider. Det kan hjälpa ett företag att blomstra eller skapa kris. Arbetslivet kommer aldrig att vara perfekt, men kulturen på arbetsplatsen kan vara avgörande för om en organisation är framgångsrik eller inte.

Det är därför fokus på att skapa välmående arbetsplatser där medarbetarna trivs lönar sig, hela vägen från onboarding till avslutad tjänst. Låt oss titta på tre fördelar med att utveckla en stark företagskultur.

 

1. Det skapar en utvecklande arbetsplats 

Medarbetarnas välmående handlar i grunden om den fysiska, mentala, känslomässiga och ekonomiska hälsan. Enligt Fons Trompenaars, en välkänd organisationsteoretiker, behöver människor tre saker för att känna sig lyckliga: självständighet, kompetens och syfte.

Här är tre förslag på hur man kan jobba för att förbättra den fysiska, mentala, känslomässiga och ekonomiska hälsan på arbetsplatsen med hjälp av autonomi, kompetens och syfte:

 • För autonomi: hybridarbete Ge de medarbetarna de verktyg, det stöd och den frihet de behöver för att kunna bestämma när, var och hur de arbetar utan att det leder till minskad produktivitet eller nöjdhet.

   

 • För kompetens: HR-processer
  Skapa tydliga onboarding-processer som tydliggör rollbeskrivningarna och omfattningen av anställdas arbetsuppgifter. Erbjud relevanta utbildningar med fokus på uppgifter och ledarskap för att ge ägarskap över projekt och flöden till de personer som arbetar med dem.

 • För syfte: sätt upp personliga mål som ryms inom ramarna för företagets mission
  Diskutera hur medarbetarnas personliga målsättningar hänger ihop med och stödjer företagets övergripande mål. Det hjälper enskilda individer att se hur deras arbete passar in i helhetsbilden.

 

2. Det stärker viktiga kontaktytor under medarbetarresan

Det första intrycket är viktigt, avslutande ord kan bygga eller bränna broar och ögonblick av samhörighet stannar länge i minnet. Därför gäller det att göra allt man kan för att maximera de positiva delarna i samband med onboarding, feedbacksessioner och avgångssamtal.

 • Onboarding

  Det här är den första och bästa chansen att göra ett positivt, varaktigt intryck. Fokusera på att ge nyanställda en djupgående förståelse för företagskulturen från första början, utbilda dem i hur ni arbetar och hur processerna fungerar och dela med er av råd som kan hjälpa medarbetarens karriär i företaget. Forskning visar att chansen att nyanställda stannar kvar i organisationen i mer än tre år ökar med 58 % om de fått genomgå ett strukturerat onboarding-program.

 • Feedback
  Detta är mycket viktigt om ni vill förstå den kultur och de värderingar som faktiskt fungerar för era anställda (istället för att bara gissa). Högpresterande team är öppnare och ärligare mot varandra eftersom problem inte tillåts växa utan åtgärdas snabbt. En annan viktig aspekt är att positiv feedback blir mer pålitlig när konstruktiv feedback är en del av er kultur, eftersom det inte finns något tryck att skönmåla problem för att inte göra någon upprörd.

 • Avgångssamtal
  Avgångssamtal är ett viktigt sätt att få veta om medarbetaren är missnöjd med någonting så att ni kan göra de förbättringar som krävs i framtiden. På så sätt kan ni också identifiera oroande trender och identifiera områden som ni behöver jobba extra med för att behålla medarbetare.


3. Det skapar en mer motståndskraftig och kompetent arbetsstyrka

Det kanske är en självklarhet, men 9 av 10 anställda uppskattar utbildning. Och 3 av 4 är till och med är villiga att utbilda sig på sin fritid för att förbättra sin arbetsprestation. Medarbetarna vill lära sig nya färdigheter. Och om du ger dem chansen att utbilda sig kommer organisationen också att tjäna på det eftersom:

 • En mer kvalificerad arbetsstyrka kan hantera större utmaningar

 • Lärande ger nya perspektiv och förbättrar motivationen

 • De nya färdigheter och funktioner som krävs hjälper er att anpassa er till ändrade marknadsförhållanden

 • Medarbetare som får individuella utbildningsvägar känner sig bekräftade och trygga.

 • Du kan skapa en fullständig talent management-strategi och en långsiktig färdplan för rekrytering.

En strukturerad strategi för att utveckla de medarbetarnas färdigheter är ännu viktigare vid distansarbete. Håll koll på tekniktreder och nya inlärningsmetoder så att ni kan anpassa era digitala utbildningsprogram.

Slutligen...

I takt med att organisationen växer och utvecklas kommer företagskulturen också att förändras, men en hälsosam företagskultur kommer inte av sig själv. Att skapa positiva medarbetarupplevelser är ett sätt att bygga den kultur, men det finns fler aspekter att tänka på. Om ni letar efter sätt att avgöra om företagskulturen är i kaos, vill mäta motivationen bland de anställda eller vidta konkreta åtgärder för att stärka företagskulturen  kan vi hjälpa er.

Culture cheat sheet - teaser

Guide: Bygg en stark företagskultur

En stark företagskultur kan bidra till företagets resultat och framgångar. Se vad du kan göra för att skapa och underhålla en kultur som gynnar alla.