De största HR-trenderna i Norden 2018

Ny teknik gör det möjligt att utveckla HR ytterligare – men använder HR faktiskt alla tillgängliga verktyg? Är t.ex. prediktiv analys, ett hett ämne inom HR just nu, redan vardag? Allt fler använder mobiltjänster, men har leverantörerna av HR-system hunnit svara på den växande efterfrågan? Vi har undersökt nuläget för HR och användningen av HR-system i Norden.

Vi undersökte nuläget för HR i Norden för att kunna identifiera de största trenderna och problemområdena som existerar inom branschen. Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät, och vi fick in svar från över 200 HR-proffs i Sverige, Danmark och Finland. Resultatet är en omfattande rapport, som målar upp en intressant bild av HR-arbetet i Norden 2018.

I den färdiga rapporten, HR in the Nordics 2018, behandlar vi många olika aspekter inom HR, och resultaten visar att Sverige, Danmark och Finland är väldigt lika då det kommer till HR. Varje land har t.ex. mycket att göra då det kommer till HR Analytics, och de flesta respondenter ser fler investeringar i HR som nödvändiga, eftersom resultaten visar att verktygen behöver utvecklas framöver. En annan gemensam nämnare var sättet att se på kompetens- och talangutveckling: respondenterna från alla länder angav dessa som viktiga och kritiska områden, som kräver mer resurser i framtiden.

För att stöda talang- och kompetensutveckling kommer företag att börja använda sig av allt mer dynamiska processer och verktyg, som går att anpassa till förändringar i strategin och i omvärlden.

Det fanns även vissa skillnader mellan länderna. Danmark har enligt resultaten fäst mer uppmärksamhet på medarbetarengagemang än Sverige och Finland, speciellt då det kommer till medarbetarnöjdhet och rekryteringsprocesser. Å andra sidan toppar Finland listan vad gäller HRM-processer och användningen av HR-system. Dessa två områden är länkade, eftersom HR-system ofta medför mer transparenta processer och högre kvalitet på HR-data.

Finland ligger lite efter inom områden som berör kompetensutveckling och rekrytering. Kompetensutveckling är verkligen på tapeten just nu, och en fjärdedel av respondenterna anger just kompetensutveckling som det mest kritiska utvecklingsområdet år 2018, medan 63 % av respondenterna anger det som ett strategiskt viktigt område. Vikten av kompetensutveckling framkommer frekvent i svaren, och de ses som nyckeln till framgång för både företag och samhället i allmänhet. Detta område kommer garanterat att utvecklas snabbt inom de kommande åren. Utöver att försäkra tillgången till företagets viktigaste resurs, d.v.s. kunnig personal, är kompetensutveckling ett viktigt sätt att bygga upp företagets brand, speciellt då det gäller rekrytering.

Teknik möjliggör moderna processer

Att prediktiv analys är på tapeten är inte så konstigt – det ligger ett enormt potential i att dra nytta av data för att styra proaktivt arbete, så även inom HR. Detta potential används i dagens läge dock inte till fullo. För de flesta HR-proffs i Norden innebär “HR Analytics” i dagens läge i praktiken endast basrapportering. På en skala från 1 till 4 gav respondenterna i medeltal ett betyg på 1.59 för HR Analytics, medan respektive siffra för traditionell rapportering låg på 2.48.

Prediktiv analys och mer avancerade analysmetoder kräver nya verktyg och mer resurser. Finland ligger bra till med tanke på just prediktiv analys, eftersom den spridda användningen av HR-system erbjuder en bra grund för ett skifte från traditionell rapportering till mer proaktiva analysmetoder. Utöver investeringar i system krävs däremot även tillräckliga resurser och kunnig personal, antingen internt eller hos en extern partner, för att utföra denna typ av djupgående analyser. Generellt sätt är prediktiv analys en möjlighet för företag att få konkurrensfördelar och att skapa värde.

För de flesta HR-proffs i Norden innebär HR Analytics i dagens läge i praktiken endast basrapportering. 

Precis som för så mycket annat, ligger framtiden för HR i mobilen. Fyra av fem respondenter tyckte att mobila tjänster underlättar arbetet och ger mer kvalitativa data. Trots detta har endast en tredjedel av respondenterna tillgång till en mobiltjänst som en del av företagets HR-lösning. Mobiltjänster har dock ett stort potential att påverka arbetet för såväl chefer som HR. Lättare tillgänglig information skapar ofta bättre HRM-data, som i sin tur möjliggör mer kvalitativa analyser. Likaså gör olika dashboards de vardagliga rutinerna lättare och stöttar cheferna i sina uppgifter.

Kärnan för alla mobiltjänster är, trots allt, användarupplevelsen, som måste hålla måttet för att verkligen skapa någon nytta även för HR. Tekniska HR-verktyg ersätter givetvis inte personlig interaktion och ledarskap, utan målet är istället att göra personliga möten värdefullare och att minimera den tid cheferna lägger på administrativt arbete, så att de kan fokusera på sin huvuduppgift: att leda.

95 %

95 %

tycker att processerna kunde övervakas och hanteras bättre

63 %

63 %

anger kompetensutveckling som ett strategiskt viktigt område

55 %

55 %

anger Performance Management som ett strategiskt viktigt område

67 %

67 %

har inte tillgång till en mobiltjänst som en del av företagets HR-lösning

Mot framtidens HR

Undersökningsresultaten är i linje med de generella utvecklingsområdena som i dagens läge är mest aktuella för HR. De grundläggande processerna fungerar bra inom Norden, och företagen är redo för skiftet mot mer avancerade och tekniskt drivna HR-processer. Resultaten från vår undersökning speglar väl branschens fokusområden: ett HR-systems viktigaste uppgift är att erbjuda chefer bättre verktyg för att utföra HR-relaterade arbetsuppgifter, och att erbjuda ett starkare stöd för utvecklingen av HR-processer. Detta är precis vad företag behöver och efterfrågar, och att utvecklingen drivs med tekniken i spetsen bådar gott inför framtiden.

Vill du veta mer?

Ladda ner hela rapporten och bekanta dig med alla resultat