Vad HR behöver veta om EU:s visselblåsardirektiv

Visselblåsarlagen är högst relevant för HR. Här går vi igenom steg för steg vad som gäller och hur man kan säkerställa regelefterlevnad.

EU:s direktiv om visselblåsning medfört betydande förändringar i hur företag som verkar inom Europa hanterar visselblåsning. För Sverige infördes reglerna i två steg, varav den sista delen trädde i kraft vid årsskiftet 2023/2024. Det är avgörande att HR inte bara förstår dessa nya regleringar utan också implementerar praktiska steg för att säkerställa fullständig efterlevnad. Låt oss dyka ner i direktivet och skissa på några steg som ditt HR-team kan följa med förslag på åtgärder. 
   

Vem påverkas av visselblåsarlagen?

  •  Privat sektor: alla organisationer inom den privata sektorn med 50 eller fler anställda oavsett bransch.
  • Offentlig sektor: lagen gäller för alla organisationer inom den offentliga sektorn, oavsett storlek, med undantag för kommuner med färre än 10 000 invånare eller enheter med färre än 50 arbetstagare.
  • Dotterbolag och leverantörer: lagen kan också påverka dotterbolag och leverantörer till större företag, särskilt om de är en del av leveranskedjan för en organisation som måste följa direktivet.

Hur kan HR stödja efterlevnaden?

 

Policyutveckling och revidering

Direktivet i sig är omfattande, så det är vettigt att skräddarsy visselblåsningspolicys för att passa storleken och naturen på din organisation. Se till att dina policys följer både direktivet och lokala lagar, och gör dessa policys lättillgängliga för alla anställda.   

Sätt upp rapporteringskanaler som garanterar anonymitet

Skapa interna rapporteringskanaler som garanterar sekretess och anonymitet. Det kan vara värt att överväga att använda specialiserade verktyg som WhitsleLink för rapportering och hantering av klagomål. Det är också bra att informera om hur anställda kan rapportera till externa organ om de föredrar det.
   

Omfattande skyddsåtgärder

Stöd tydligt dem som utför visselblåsning genom att skapa och verkställa policys mot vedergällning. Du kan också överväga att etablera stödmekanismer för visselblåsare, inklusive rådgivning och juridisk hjälp vid behov.

Kommunikation, utbildning och medvetenhet

Gör regelbundna interna medvetenhetskampanjer om vikten av visselblåsning till en del av din löpande interna kommunikation. Tillhandahåll även utbildning för medarbetarna om hur man rapporterar problem, samt utbildning för chefer i hanteringen av dessa rapporter.

Dokumentation och dataskydd

Skapa detaljerade register över alla mottagna rapporter, vidtagna åtgärder och deras utfall, samtidigt som du strikt följer GDPR och andra relevanta dataskyddsregleringar.

Periodiska revisioner och kontinuerlig förbättring

Genomför regelbundna revisioner för att bedöma effektiviteten av dina visselblåsningsförfaranden som en del av en feedbackloop för att kontinuerligt förbättra visselblåsningsprocessen.

Juridisk och regulatorisk bevakning

Håll dig uppdaterad om förändringar i lagstiftning och bästa praxis inom visselblåsningspolicys – regelbunden konsultation med juridiska experter hjälper dig att säkerställa löpande efterlevnad. 

   

Slutligen...

Att följa EU:s direktiv om visselblåsning handlar inte bara om juridisk överensstämmelse, utan om att skapa en kultur som uppmuntrar integritet och transparens. För företag som verkar i Europa ligger utmaningen i att effektivt implementera dessa regleringar på ett sätt som passar deras organisationsstruktur, processer och sammanhang. Genom att följa dessa praktiska steg kan företag säkerställa efterlevnad, skydda sina anställda och främja en mer etisk arbetsplatsmiljö. 

Vilka EU-direktiv är viktiga för HR?

Håll dig uppdaterad på vilka EU-direktiv som påverkar HR och hur du jobbar strategiskt med dem. I vissa fall finns redan lokala lagar stiftade och i andra är det mer osäkert om när och hur den lokala anpassningen kommer ske. Vi har identifierat några viktiga områden som påverkar HR och fokuserar på hur du kan uppnå regelefterlevnad – och skaffa konkurrensfördelar på samma gång.