HR är en strategisk partner – och GDPR bevisar det

Tidigare var HR:s uppgift främst att sköta administrativa ärenden samt värna om personalens välmående och motivation. I dagens läge ses HR alltmer som en strategisk resurs som möjliggör effektivare processer och hjälper tackla potentiella hot, som kan uppstå t.ex. då nya förordningar, som GDPR, träder i kraft.

Tidigare var HR:s roll ofta reaktiv, och gick ut på att se till att företagets regler följs eller att sköta administrativa uppgifter, som löneutbetalning. HR förväntades inte förutse framtida möjligheter eller risker, förutom genom att se till att personalens dagliga behov tillfredsställs. Istället för att vara en drivkraft, var HR-chefens roll helt enkelt att verkställa ledningens önskemål och krav.

Fastän de operativa uppgifterna kvarstår, har förväntningarna på HR i dagens läge höjts till en ny nivå. Organisationer har börjat förstå hur HR kan stöda beslutsfattande och skapa värde. I samband med att HR blir en strategisk partner och resurs för företagsledningen, förväntas HR också bidra till företagets allmänna konkurrenskraft, prestation och lönsamhet.

HR:s roll har alltså skiftat från reaktiv till proaktiv. Det är bl.a. viktigt att kunna analysera en medarbetares tidigare prestation och aktivt reflektera över hur prestationen kunde utvecklas. Fokus ligger mer och mer på framtiden: vart företaget är på väg, vilken typ av företagskultur och vilka typer av färdigheter som behövs för att nå målen, samt vilka potentiella hot företaget eventuellt kan stöta på. Med andra ord förväntas HR även planera och möjliggöra långsiktiga strategier.

Att styra din organisations utveckling med GDPR

Att skapa långsiktiga strategier inkluderar alltid en analys över potentiella hot. GDPR är ett gott exempel. Även om vi rekommenderar att GDPR ses mer som en möjlighet än ett hot, måste HR vara väl förberedd för den kommande dataskyddsförordningen. Utöver att informera chefer och medarbetare om de kommande ändringarna, måste HR försäkra sig om att organisationen och dess datahantering görs enligt det nya regelverket, för att undvika rättstvister och enorma sanktioner.

Det räcker inte heller med att endast se till att den egna organisationen följer den nya förordningen. Det är lika viktigt att hitta en leverantör för HR-system som är helt kompatibel med GDPR, och som alltid lagrar all data säkert. När GDPR träder i kraft räcker det inte heller med att bara välja vilken som helst leverantör. Det är otroligt värdefullt att hitta en partner som erbjuder en kompatibel och säkert produkt. En riktigt bra HR-lösning stöder dessutom HR med det strategiska arbetet genom att förse HR med rapporter och analysverktyg för att hjälpa göra arbetet effektivare.

Utöver att skydda din organisation från dålig publicitet och tuffa sanktioner, kan det vara värt att tänka på GDPR även som en språngbräda för mer djupgående diskussioner. GDPR kan användas för att öka medvetenheten om sekretess och hur persondata hanteras inom organisationen, t.ex. genom att fråga vem som har tillgång till informationen och varför. Dessa diskussioner kan och borde initieras av HR, vilket är ett praktexempel på hur GDPR kan bidra till HR:s roll som en strategisk resurs, som gynnar och bidrar till hela företagets långsiktiga utveckling.

 

Detta är det tredje inlägget i vår GDPR-bloggserie om den kommande dataskyddsförordningen. Du kan läsa alla våra inlägg i serien här