Mahdollista organisaation onnistuminen HR:n ja muun organisaation yhteistöllä

Viisi tapaa, joilla HR nostetaan liiketoiminnan keskiöön 

Yhteistyö on avain organisaation menestykseen, jota on toisaalta usein hankala saavuttaa. Tällä hetkellä henkilöstöhallinto ja niihin liittyvät hallinnolliset haasteet rajataan usein omaan siiloonsa, eikä niitä nähdä yritysstrategiaa tukevina. Sama tuttu virsi! On aika antaa henkilöstöhallinnolle sille kuuluva kunnia organisaation menestyksen takaajana.

Kun koko organisaatio voidaan integroida HR-funktioon mielekkäästi reaaliaikaista yhteistyötä tukevien työkalujen ja prosessien kautta samalla läpinäkyvyyttä edistäen, henkilöstöhallinnosta voi muodostua strateginen liiketoimintakumppani. Tarkastelemme seuraavaksi viittä eri näkökulmaa, joiden osalta yhteistyö HR:ssä on merkityksellistä paitsi yleisesti, myös organisaation kasvun kannalta.

Parempi yhteistyö vähentää HR:n hallinnollisia jumeja

Parempi yhteistyö HR:n kanssa edellyttää ensisijaisesti, että henkilöstöhallinto voidaan vapauttaa jatkuvista hallinnollisista ongelmista. Vaikka näiden ongelmien ratkaisemisesta on puhuttu jo yli vuosikymmen, henkilöstöhallinnossa tuhlataan edelleen jatkuvasti aikaa ad hoc -tehtäviin, joille ei ole selkeästi määrättyä omistajaa. Tällainen ei-rakenteellinen työtaakka on merkki siitä, ettei HR-osaston työnkuvaa hahmoteta kunnolla muualla organisaatiossa.

Kuilu voidaan kuroa umpeen integroimalla muu organisaatio HR-funktioihin arvoa tarjoavalla tavalla. Aloittaminen alkaa, sillä että otetaan käyttöön työkaluja ja prosesseja, joiden avulla tiimit voivat reaaliaikaisesti yhdessä työskennellä saman näkymän äärellä, joka luo aitoa merkitystä liiketoiminnalle. Tässä on kyse todellisesta tarpeesta, johon HR voi vastata, ja rakentava yhteistyö edistää lisäksi yhdessä tekemisen ja läpinäkyvyyden kulttuuria. Tämä on ensimmäinen vaihe, jolla voidaan todistaa HR:n arvo strategisena liiketoimintakumppanina.

Siilojen ylittävä yhteistyö rakentaa siltoja liiketoimintojen välille 

Hyöty organisaatiolle näkyy selvästi sitä mukaa, kun yhteistyö HR:n kanssa parantuu ja tiimit pystyvät entistä merkityksellisempään työskentelyyn yhdessä. Tästä on henkilöstöjohtajille hallinnollisen työkuorman pienenemisen lisäksi toinen, vähemmän ilmeinen mutta sitäkin vaikuttavampi hyöty: he voivat alkaa keräämään dataa liiketoimintojen tarpeiden ja prioriteettien pohjalta. Kun tarkka tilannekuva organisaatiorakenteesta voidaan yhdistää yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, kunkin liiketoimintafunktion strateginen arvo on entistä helpompi tunnistaa.

Lyhyesti sanottuna sujuvampi yhteistyö HR:n kanssa antaa tarkemman kuvan koko organisaatiostasi, jolloin he voivat vastata strategisiin ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Näin ollen onkin tärkeää ottaa käyttöön uudenlaista johtamista tukevan ratkaisun: voit laatia ennakoivia ehdotuksia saatavilla olevien resurssien tehokkaammaksi jakamiseksi, jonka pohjana ovat koulutuksen ja palkkaamisen ROI:hin sidotut kustannusarviot. Keräämiesi tärkeiden liiketoimintatietojen ansiosta pääset siirtymään johtamiskeskustelun alavirrasta yläjuoksulle.

Yhteistyö tarjoaa tietoja koko liiketoimintasi perustekijöistä

Toiston vuoksi: yhteistyö HR:n kanssa on tärkeää koko liiketoiminnan holistisen ymmärryksen saavuttamisen kannalta. Kun parannat yhteistyötä, pääset siirtymään avainkeskusteluiden alavirrasta yläjuoksulle, ja voit kuroa umpeen eri osastojen välisiä siiloja edistämällä yhteisen yrityskielen käyttöä. 

Koeta asettua muiden osastojen (kuten myynnin) asemaan ja pohdi, miten voit ymmärtää niiden resurssi- ja koulutustarpeita, joiden pohjalta yrityksesi voi edetä markkinoilla ja taata tuotteidensa menestymisen. Osallistu johdon ja ylimmän johdon keskusteluihin aktiivisesti, jotta saat tietoa strategioista ja skenaarioiden suunnittelemisesta. Tämä helpottaa laaja-alaisten HR-hankkeiden aloittamista ja siirtymistä reagoinnista ennakointiin.

Tiiminvetäjät ja esihenkilöt HR:n muutoksenajajina

HR-prosessien virtaviivaistamisen ja liiketoimintatavoitteisiin sidottujen tärkeiden henkilöstötietojen tarjoamisen lisäksi esihenkilöitä on tärkeää tukea omassa roolissaan. Henkilöstöosasto voi tukea esihenkilöitä positiivisten lopputulosten saavuttamisessa auttamalla heitä ymmärtämään tiimiensä ensisijaiset keskeiset suorituskykymittarit (KPI) ja tuottavuusalueet. Tämä on hyvin tärkeää, koska esihenkilöt ovat merkittäviä muutosagentteja jokaisessa organisaatiossa. 

Työkalujen ja prosessien lisäksi säännölliset keskustelut ohjaavat henkilöstöhallintoa oikeanlaisen johtamisen tukemisessa sekä tärkeän koulutuksen mahdollistamisessa esihenkilöille ja heidän tiimeilleen. Jokainen haluaa tuntea tekevänsä merkityksellistä työtä ja koulutusohjelmat takaavat yrityksesi työvoiman tehokkuuden tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Toisin sanoen kyseessä on väylä, jonka kautta henkilöstöhallinto voi edistää organisaation vision ja mission toteutumista arjessa. Organisaation tavoitteiden mukaisia arvoja edistävä yhteistyö esihenkilöille esimerkillä johtamisen ja tiimien inspiroimisen.

Koko organisaatiosi tulee luottamaan HR:n kykyyn tukea kasvua 

Yhteistyö HR:ssä merkitsee lopulta sitä, että koko yrityksessä ymmärretään henkilöstöosastolla olevan kykyä johtaa työntekijöitä, tiimejä ja kokonaisia osastoja kasvuun. Sujuvampi yhteistyö tarkoittaa lukuisia onnistuneita palkkauksia, koulutushankkeita ja työntekijöiden pysyvyysstrategioita sekä optimoitua palkanlaskentaa ja koulutusbudjetteja. Esihenkilöiden ja johdon lisäksi tämä kaikki on talousosaston mieleen: sillä HR saa tilaisuuden osoittaa arvonsa, mikä vähentää kitsautta henkilöstön, yrityksen suurimman kuluerän äärellä. 

Kun henkilöstöhallinto saa käyttöön tarvitsemansa resurssit, se voi siirtyä tulipalojen sammuttamisesta muutosprosessien tärkeäksi strategiseksi neuvonantajaksi. HR-osasto voi tarjota dataan pohjautuvaa neuvontaa organisaatiomuutoksissa, koska koko organisaatio on jo sitoutunut saavuttamaan entistä parempia päätöksiä. Ja kun koko organisaatio on varma henkilöstöosaston mahdollisuudesta tukea kasvua ja menestystä, HR voi lopulta saavuttaa ansaitsemansa aseman arvokkaana neuvonantajana.

Yhteenveto

Yhteenvetona on todettava, että yhteistyö HR:ssä takaa kaikille funktioille muutosvoiman, joka ei ole vain tulipalojen sammuttelua. Ratkaisu voi muuttaa tapaa, jolla organisaatio hahmottaa HR-toiminnot ja on vuorovaikutuksessa henkilöstöhallinnon kanssa. Kun HR-osastolta poistetaan hallinnollinen taakka, se pystyy osoittamaan strategisen arvonsa. Sillä kilpailun voittavat yritykset, jotka panostavat organisaatiossaan mielekkääseen yhteistyöhön. 

Yhteistyö HR:n ja muun organisaation välillä kiinnittää huomion siihen merkittävään seikkaan, että yhteistyön tärkein elementti on ihminen. Yritystoiminnan optimointi yhteistyön kautta parantaa kahta osa-aluetta: tuottavuutta ja kulttuuria. Tätä on tulevaisuuden henkilöstöhallinto. Tämän lähestymistavan avulla henkilöstöhallinto voi optimoida resursseja liiketoimintatavoitteiden mukaisesti, edistää esihenkilöiden toimintaa ja auttaa organisaatiota menestymään. Yhteistyö on avain, kun halutaan yhdistää ihmiset ja strategia.

HR:n ja johtajien yhteinen työkalu

Henkilöstöhallinto tarvitsee tehokkaan tavan tehdä yhteistyötä esihenkilöiden ja johtajien kanssa. Nopea reagointi henkilöstössä tapahtuviin muutoksiin, henkilöstön sitouttaminen ja yhteinen päätöksenteko helpottuvat huomattavasti, kun suunnitelmat tehdään samassa työkalussa, joka jo tuntee henkilöstösi.

A laptop with a slim design and spacious keyboard shows a website with an article featuring a woman using a laptop.