Innledning:
Les denne håndboken og bli en ekspert på utviklingssamtaler

Bedrifter lykkes eller mislykkes på grunn av mennesker – bedriftens viktigste ressurs. Når du har funnet og ansatt de rette medarbeiderne, vil du selvsagt at de skal trives. En av de viktigste trivselsfaktorene på jobben er forholdet mellom ansatt og leder. I en ofte sitert gallupundersøkelse ble arbeidstakere spurt om hvorfor de sluttet i jobben.

I 75% av tilfellene svarte intervjuobjektene at årsakene til at de sluttet kunne vært påvirket av deres ledere. En utviklingssamtale er en mulighet for ansatte og ledere til å sette seg ned og ha en konstruktiv dialog. Tiden som blir brukt er verdifull i seg selv, så lenge begge parter er engasjert og oppriktig interessert i å utvikle seg selv og forholdet seg imellom.

I 75% av tilfellene svarte intervjuobjektene at årsakene til at de sluttet kunne vært påvirket av deres ledere.

Hvordan er situasjonen i din bedrift?

Vet du hvor godt utviklingssamtaler fungerer i din bedrift? Hvis du vet det og stoler på at alt fungerer perfekt, er det bare å gratulere! Hvis du er usikker på hvordan det står til med utviklingssamtalene eller om resultatene rapporteres riktig, kan denne boken være nyttig. Vi har utformet denne håndboken som en veiledning for HR-avdelingen, slik at den kan hjelpe ledere å gjennomføre bedre utviklingssamtaler.

Vi vet hvor viktig godt lederskap er og ønsker derfor å støtte ledere i å gjennomføre utviklingssamtaler ved å inkludere noen tips for dem også. Denne håndboken gir praktiske råd om hvordan du kan organisere utviklingssamtaler på individ- og bedriftsnivå. Målet er å øke trivselen og produktiviteten blant dine ansatte, og derfor er utviklingssamtaler et viktig tema.

Ebook-Chapter1

Kapittel 1:
Utviklingssamtaler som 
verktøy for å skape motivasjon og engasjere ansatte og ledere

Enhver moderne organisasjon er interessert i deres ansattes prestasjoner, og gjennomfører normalt en eller annen form for utviklingssamtale for å støtte og utvikle prestasjonene. Som regel gjennomføres ikke utviklingssamtaler ofte: ifølge en undersøkelse utført av Society for Human Resource Management har 72% av bedrifter utviklingssamtaler kun én gang i året.

I samme undersøkelse ga bare 2% av de ansatte bedriften toppkarakter for performance management. Generelt er ansatte misfornøyde med hvordan deres organisasjon håndterer prestasjonsutvikling og vurdering. Denne misnøyen kan det bli gjort noe med. En annen undersøkelse viste at ansatte med ledere som gjennomfører regelmessige utviklingssamtaler, har tre ganger større sannsynlighet for å trives på jobben.

Lesetips: Vellykkede utviklingssamtaler online

I en verden hvor distansearbeid har økt og mange team er spredt utover forskjellige steder, hvordan kan du sikre at dine online utviklingssamtaler er like vellykkede som dine fysiske samtaler? Les våre fem beste tips til hvordan du kan lykkes med onlineformatet i vårt siste blogginnlegg.

Utviklingssamtaler bidrar til å skape et godt forhold mellom ansatte og ledere

Forutsetningen for en god utviklingssamtale er en leder som er opptatt av teammedlemmenes trivsel, dvs. en leder som er engasjert og fremtidsrettet. Godeutviklingssamtaler bidrar til å skape et tettere bånd mellom ansatte og ledere. I likhet med andre verktøy kreves det litt øvelse for å bruke utviklingssamtaler riktig.

Målet med en utviklingssamtale er at den ansatte og lederen skal ha en åpen diskusjon. Begge parter skal føle seg trygge på og positive til å gi og motta tilbakemeldinger.

I sin enkleste form kan en utviklingssamtale bestå av disse diskusjonstemaene:

 • Hvor motivert er medarbeideren?
 • Hva er medarbeideren mest interessert i å jobbe med?
 • Hva fungerer bra, og hva kan forbedres?
 • Hva er planen for å utvikle medarbeiderens ferdigheter de neste seks månedene, og hvordan kan lederen støtte denne planen?

Målet for hver utviklingssamtale bør være at dine ansatte føler at de utvikler seg i en positiv retning, vet hvilke områder de trenger å utvikle, og har oversikt over hvilke steg de må ta for å komme videre i karrieren – hvis det er det de ønsker.

I praksis ønsker ofte ledere struktur i samtalene. Strukturerte spørsmål og maler – som vi skal diskutere grundigere senere – er også nyttig for bedriften, ettersom de gir nødvendige data som støtter beslutninger om strategi, opplæring, rekruttering og investeringer. Med et godt HR-system kan du bevege deg fleksibelt mellom individuelt, team- og bedriftsnivå for blant annet å sammenligne kompetanse og utvikling i ulike team og kanskje også foreta fremtidsanalyser og strategisk planlegging.

Datainnsamling bør imidlertid alltid være et underordnet mål. Hovedmålet er trivsel og produktivitet i organisasjonen. Det oppnår du ved å forbedre forholdet mellom ansatte og ledere.

Hva mer kan du forvente å oppnå med systematiske utviklingssamtaler?

Økt motivasjon

Ved å gjennomføre fremtidsrettede utviklingssamtaler kan ledere hjelpe teammedlemmer å identifisere karriereveier og utvikle ferdigheter og styrker for å ta neste steg i karrieren deres.

Følelse av fremgang

Å fastsette mål og følge dem på lang sikt gir struktur og synlighet i den enkeltes karriere. Når man kan se og spore egen fremgang i karriere og kompetanse, hjelper det til å opprettholde motivasjonen.

Innsikt i organisasjonen

Ved hjelp av utviklingssamtaler kan du identifisere hvorfor noen team fungerer bedre enn andre. Er det noe i atferd eller arbeidsmåte som andre team kan lære av? Ved hjelp av utviklingssamtaler kan du også vurdere om din organisasjon har den nødvendige kompetansen til å gjennomføre den valgte forretningsstrategien.

Tilpasning til strategi

Utviklingssamtaler er en glimrende anledning til å få de ansatte til å se eget arbeid i lys av organisasjonens overordnede strategi. Åpenhet og motivasjon øker i takt med at de ansatte lærer å knytte sine individuelle mål opp mot selskapets overordnede mål. Nå vet vi hvorfor utviklingssamtaler bør være en viktig del av organisasjonen din. Videre skal vi se på hvordan man kan gjennomføre en vellykket utviklingssamtale.

Two people standing next to the window

Kapittel 2:
Byggeklossene i en god utviklingssamtale

I dette korte kapittelet skal vi se på hvilke kriterier man burde ha for å holde en suveren utviklingssamtale. Når man husker kriteriene, blir det enklere å planlegge en prosess der kriteriene er oppfylt. Med disse fem byggeklossene i bakhodet skal vi se på hvordan du kan lage en prosess for utviklingssamtaler i din organisasjon.

Elevated view of two men working

Kapittel 3:
Slik skaper du en vellykket prosess for utviklingssamtaler

Selv om alle utviklingssamtaler er forskjellige, har vi angitt de viktigste stegene for å lage en strategisk prosess for utviklingssamtaler i organisasjonen din.

Steg 1: Foreta en statusanalyse

Før du lager eller endrer en prosess for utviklingssamtaler, er det viktig å vite hvor organisasjonen står akkurat nå.

Informasjon du bør prøve å innhente:

 • Hvor fornøyde er dine ansatte med utviklingssamtalene i dag?
 • Hvor ofte gjennomfører dere normalt utviklingssamtaler?
 • Følger deres utviklingssamtaler en spesifikk struktur/form?
 • Hvilke resultater rapporterer lederne? Er de konsekvente?

Det er flere måter å finne denne informasjonen på. Hvis organisasjonen bruker et HR-system, kan du se hvilke data som er samlet inn i systemet. Spør dine overordnede eller ansatte hvis du ikke har et slikt system.

Steg 2: Feilsøk. Gjenta.

Planleggingen vil selvsagt være avhengig av hva du finner i statusanalysen. Det viktigste spørsmålet du bør stille deg, er hvordan du kan forbedre forholdet mellom ledere og ansatte i organisasjonen din. Hva slags støtte kan du gi dine ledere og ansatte?

Three people working at the office

Vanlige problemer og raske løsninger

Lav tilfredshet fra utviklingssamtalene.

Hvis dette er tilfellet, bør du raskt finne ut hvorfor. Er det valg av tidspunkt, struktur eller uoverensstemmelser mellom ansatte og ledere? Tar prosessen hensyn til individuelle forskjeller mellom ansatte? Får de ansatte i tilstrekkelig grad komme til orde i samtalene? Føler de at de faktisk får et ord med i laget i arbeidet sitt?

Sammenlign data: er det noen grupper som er mer tilfredse enn andre? Hva gjør de annerledes? Uansett hvilke svar du finner, må du huske å følge opp om endringene fungerte.

Dine ledere gjennomfører ikke utviklingssamtaler ofte nok.

Gi lederne dine opplæring og tilby alternativer til langvarige utviklingssamtaler. Vis dem fordelene med en god utviklingssamtale: hva har de å vinne på det, og hvordan kan det være til nytte for deres arbeid? Undersøk om en leder har for mange medarbeidere i teamet. Lag en prosess for å sende påminnelser og oppfølging.

Du får ikke nok nyttig og helhetlig informasjon fra utviklingssamtalene.

Tilpass din mal for medarbeidersamtaler og vis lederne hvordan den skal brukes på riktig måte. Definer tydelig hva hver poengsum innebærer. Du finner mer informasjon om mal for utviklingssamtaler i kapittel 4. Hvis dine ansatte generelt er fornøyde med utviklingssamtalene, bør du imidlertid være forsiktig med å bruke en mal som skal følges til punkt og prikke.

Nå som du har prosessen klart for deg, skal vi se på hvilke data fra utviklingssamtaler som kan være nyttige i beslutningstaking.

Female in white shirt showing an ipad with Sympa HR page

Kapittel 4:
Bruk data fra utviklingssamtaler som støtte for ledere og beslutningstakere

Selv om alle organisasjoner er forskjellige, tyder undersøkelser på at de teamene som presterer best, har noen grunnleggende fellestrekk. En gallupundersøkelse viste for eksempel at ansatte som jobbet i team hvor de var helt enige i utsagnet «på jobben har jeg mulighet til å gjøre det jeg kan best hver dag», hadde 44% større sannsynlighet for å score høyt på kundetilfredshet, 50% større sannsynlighet for å ha lite gjennomtrekk av ansatte og 38% større sannsynlighet for å være produktive. Det er enklere å finne ut hvordan de best presterende teamene og ansatte skiller seg ut hvis utviklingssamtalene er utformet for å samle inn enhetlige data. Du trenger ikke en lang liste med spørsmål til dette. Faktisk kan tre til seks spørsmål eller utsagn være nok.

Medarbeiderens styrker

Størstedelen av samtalen bør handle om medarbeiderens styrker. Hvordan er medarbeideren i stand til å bruke disse styrkene i sitt arbeid? Hvordan kan medarbeideren utvikle styrkene sine ytterligere? Hvis dette er den første utviklingssamtalen, kan du begynne med å nevne medarbeiderens styrker.

Mål for fremtiden

Neste steg er å fastsette mål. Hva bør medarbeideren prøve å oppnå innen en bestemt tidsfrist? Målene bør være konkrete: i neste utviklingssamtale må du kunne fastslå om målet er nådd eller ikke. Det er også lurt å diskutere hvordan målene er knyttet til bedriftens overordnede mål.

Tiltakspunkter

Tiltakspunkter bør være knyttet til disse målene. Hvilke tiltak kreves for å nå hvert mål? Kanskje trenger medarbeideren et prosjekt eller ekstra opplæring? Hvert mål vil sannsynligvis ha flere enn ett tiltakspunkt. Husk at et tiltakspunkt også kan være å slutte å gjøre noe som medarbeideren gjør for øyeblikket. Hva er de første stegene?

Resultat

Til slutt trenger du å vite resultatet. Ble målene nådd, og i så fall, hva ble resultatet? Hva er definisjonen av suksess?

Husk at det overordnede målet er å få i stand en åpen og produktiv dialog mellom teamlederen og den ansatte. Ikke begrens samtalen med en omfattende og stiv mal som teamlederen er nødt til å følge.

Slik lager du din egen mal for utviklingssamtaler, som kan brukes til datainnsamling

For å utarbeide en helhetlig analyse av trivselen blant dine team, dine ansatte og din bedrift, er det lurt å samle inn strukturerte data fra flervalgsspørsmål. Til sjuende og sist bør du formulere spørsmålene ut fra den informasjonen bedriften trenger. Her er noen velprøvde utsagn som kan være nyttige når du skal vurdere tilstanden i organisasjonen din. Som sagt trenger du ikke ta med alle spørsmålene. Velg dem du synes fungerer best for din organisasjon.

Ranger følgende utsagn på en skala fra 1–5 (1 = helt uenig, 5 = helt enig): 

Individuelt

 • Jeg får mulighet til å bruke styrkene mine hver dag
 • Jeg har en tydelig karrierevei i organisasjonen
 • Jeg føler at jeg blir belønnet for arbeidet jeg gjør

Teamarbeid

 • Kollegene mine utfører arbeid av høy kvalitet
 • Kollegene mine bidrar til at jeg utvikler mine egne ferdigheter
 • Kollegene mine gjør arbeidet mitt enklere

Organisasjon

 • Organisasjonens mål/visjon inspirerer meg
 • Organisasjonen er godt forberedt på fremtidige endringer i bransjen

Det var det hele. Din mal for medarbeidersamtaler behøver ikke være mer komplisert enn som så. Spørsmålene gir mer enn nok data, og malen er ikke til hinder for fri diskusjon mellom leder og ansatt.

Å vurdere personer har ingen verdi i seg selv. Det handler om å gi og motta tilbakemeldinger.

Close-up view of a man working on a laptop

Kapittel 5:
Valget mellom fleksible og tradisjonelle utviklingssamtaler

Som vi nevnte i kapittel 1, har 72%av bedriftene kun utviklingssamtaler én gang i året. En slik langsiktig tilnærming har sine fordeler: det blir lettere å planlegge, og prosessen blir tydelig og forutsigbar. Målene blir ofte fastsatt på begynnelsen av året, og fremgangen vurderes ett år senere. Problemet med en årlig evaluering er, som undersøkelser antyder, at folk faktisk er nokså upålitelige når det gjelder å vurdere andres prestasjoner. En årlig utviklingssamtale er derfor en overraskende upålitelig kilde til å vurdere prestasjoner. De siste ti årene har stadig flere bedrifter gått over til å benytte en mer fleksibel metode for utviklingssamtaler. Fleksible utviklingssamtaler innebærer ofte at samtalene gjennomføres hyppig. I noen tilfeller kan samtalene faktisk gjennomføres hver uke, og varer ofte i under 30 minutter.

Vurderer du fleksible utviklingssamtaler? Begynn i det små, kanskje med bare ett team, og se hvordan det går.

Hva kan du forvente å oppnå med en fleksibel utviklingssamtale?

Konklusjon:
Bruk utviklingssamtaler til å øke forståelsen mellom ledere og ansatte

For å forbedre dine ansattes trivsel og prestasjoner kan det være lurt å se på hvordan utviklingssamtaler gjennomføres i bedriften og sammenligne dette med andre vellykkede organisasjoner. Den viktigste lærdommen fra større bedriftsundersøkelser er at jo tettere bånd det er mellom ledere og ansatte, desto bedre presterer organisasjonen. Undersøkelsene viser også at korte og hyppige diskusjoner i større grad forbedrer og styrker båndet mellom ledere og teammedlemmer enn langvarige og få samtaler.

Det tar tid å bygge en kultur der teamledere og teammedlemmer gir hverandre tilbakemeldinger fortløpende, men det er faktisk den beste metoden for å engasjere og involvere dine ansatte. Når alt kommer til alt, bidrar utviklingssamtaler til å finne ut hva dine ansatte er best på ved å fokusere på å bruke deres styrker fullt ut i arbeidet deres og hjelpe dem med å forbedre sine ferdigheter.

Våre beste tips

 • Hovedmålet bør være fri utveksling av tilbakemeldinger mellom ledere og ansatte
 • Skap en struktur for utviklingssamtaler som lar dine ansatte snakke om sine styrker, fastsette mål og tiltakspunkter i tillegg til å følge opp resultater
 • Det er best å ha korte og hyppige utviklingssamtaler

Trenger du en mal for dine medarbeidersamtaler?

Vi har også laget en gratis mal medarbeidersamtaler for å hjelpe deg med å utvikle prosessene i din organisasjon. Malen gir deg konkrete tips til hvordan du kan samle inn nyttige data fra dine medarbeidersamtaler.