Tidtabellen för implementeringsprojektet ska baseras på tillgängliga resurser, hur organisationen arbetar och Sympas implementeringsmodell. Projektets övergripande tidsplan påverkas också av tredjepartsleverantörernas tidsscheman.

Implementeringssteg

Workshopmodell

Förberedelser inför workshoppen

 • Kunden går igenom bästa praxis-lösningen inom de områden som överenskommits och bedömer kompatibiliteten med de egna processerna
 • Kunden förser Sympa med kommentarer och eventuella önskemål om ändringar
 • När så är möjligt genomför Sympa de önskade ändringarna i systemet

Workshop

 • Komma till samsyn i de frågor som diskuterats i tidigare workshoppar
 • Definiera och bygga upp innehållet i dessa frågor
 • Presentera vad som ska behandlas i nästa workshop

Efter workshoppen

 • Sympa gör systemdefinitionerna klara (om det inte fanns tid att göra detta under workshoppen)
 • Uppdatera uppgiftslistan i Freedcamp
 • Kunden testar, kommenterar och godkänner den implementerade lösningen

Att tänka på i projektets tidsplan

 • Projektgruppen som deltar i workshoppen får inte vara för stor. Alla experter på det ämne som behandlas bör dock vara närvarande. Detta säkerställer att arbetet kan löpa som planerat och att det är lätt att komma till beslut.
 •  Tredjepartsleverantörernas tidsscheman påverkar projektets övergripande tidsplan.
 • För större projekt bör en stegvis implementering och lansering övervägas, uppdelat efter ämnesområde eller land. De viktigaste komponenterna i systemet blir då tillgängliga tidigare, vilket underlättar ändringshanteringen.

A5.1  När ska systemet tas i drift? 

A5.2 Hur passar projektgruppens schema med planeringen? Tänk på att underrätta Sympa om allt som eventuellt kan påverka tidsplanen, t.ex. semesterplanering eller organisatoriska ändringar.

A5.3  Hur ser tredjepartsleverantörernas scheman ut? 

A5.4 Bekanta dig med beskrivningen av Sympa HR-implementeringen, som du kan ladda ner från länken nedan.

Beskrivning av Sympa HR-implementeringen